Shoqata promovon përvoja ndërdisiplinore dhe inovative të dedikuara për krijimin e mirëqenies sociale dhe përmirësimin e mjedisit ku jetojmë në përputhje me kulturat dhe traditat lokale.

Shoqata promovon kryerjen e aktiviteteve në arsim, trajnim, mbrojtjen dhe zhvillimin e pasurisë historiko-artistike, të natyrës dhe mjedisit si dhe promovimin e kulturës dhe artit, kërkimeve shkencore me interes të veçantë social.

Në fokus të saj janë traditat e trojeve shqiptare nëpërmjet shprehjes së tyre dhe përfaqësimi sipas modeleve të prodhimit dhe të ndërtimit të arkitekturës, traditat e ndërtimit të qyteteve, traditat në arkitekturë, art, artizanat dhe design. Harton dhe zbaton projekte me dobishmëri sociale që nëpërmjet trajnimit, hulumtimit universitar, promovimit të njohurive dhe ruajtjes së aseteve të prekshme dhe të paprekshme mund të realizohen risitë e duhura sociale për rritjen dhe mirëqenien e komunitetit në harmoni me traditat lokale.